سنجش هوش٬ استعدا د و شخصیت سنجش هوش٬ استعدا د و شخصیت

سنجش توانمندی های ذهنی٬ شناختی و ارزیابی ویژگی ها و مشکلات شخصیت و عاطفی از جمله اهداف این بخش می باشد که ارائه این خدمات توسط روان سنج متخصص و با استفاده از آزمون های استاندارد هوش٬ شخصیت٬ استعداد و رغبت صورت می گیرد.