نمایشگر دسته ای مطالب نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

کارگروه خانواده در مرکز مشاوره امام حسین یزد تشکیل جلسه داد

کارگروه خانواده در مرکز مشاوره امام حسین یزد تشکیل جلسه داد 

کارگروه خانواده با حضور  آقای جانب اللهی ریاست محترم مرکز جناب آقای جعفریان ، آقای دکتر جعفری، سرکار خانم فتحی پور و سرکار خانم فهیمی و سرکار خانم شاهدی در مرکز مشاوره امام حسین(ع) یزد برگزار گردید.