نمایشگر دسته ای مطالب نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

کارگاه پس از آسیب ها

کارگاه پس از آسیب ها


کارگاه آموزشی
کارگاه پس از آسیب های اجتماعی برای مشاوران ناحیه یک آموزش و پرورش در تاریخ 25 و 26 دیماه در مرکز مشاوره امام حسین برگزار گردید.....

 

 

کارگاه پس از آسیب های اجتماعی برای مشاوران ناحیه یک آموزش و پرورش در تاریخ 25 و 26 دیماه در مرکز مشاوره امام حسین برگزار گردید. در این کارگاه 16 ساعته جناب آقای دکتر اسدی به آموزش و ارائه پروتکل مربوط پرداختند.