نمایشگر دسته ای مطالب نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

زندگی بسیار مسحور کننده است فقط باید با عینک مناسبی به آن نگریست. (دوما)

زندگی بسیار مسحور کننده است فقط باید با عینک مناسبی به آن نگریست. (دوما)


قضاوت

 

از قضاوت کردن دست بکش تا آرامش را تجربه کنی.

دیپاک چوپرا