نمایشگر دسته ای مطالب نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

روش گزینش دانشجو

روش گزینش دانشجو


روش گزینش دانشجو

روش گزینش دانشجو

 

الف -روش متمرکز

در روش متمرکز, گزینش دانشجو صرفاً براساس نمرات هر یک از زیرگروههای مربوطه در سهمیه ثبت‌نامی صورت می‌گیرد.

تبصره: گزینش رشته‌های تحصیلی دارای شرایط خاص هم که شرایط و ضوابط آنها در برگ راهنمای شرکت در آزمون به داوطلبان داده شده و اسامی معرفی‌شدگان چند برابر ظرفیت آنها نیز در نیمه این ماه اعلام می‌گردد, بصورت متمرکز می‌باشد.

ب- روش نیمه‌متمرکز

برخی رشته‌ها نیاز به اقداماتی نظیر مصاحبه، معاینه، آزمون عملی, علمی و یا احتمالاً افراد ذخیره دارد. گزینش داوطلبان در اینگونه رشته‌ها بر اساس نمره کل اکتسابی و از بین معرفی‌شدگانی که در مصاحبه، معاینه، آزمون عملی و یا علمی این‌گونه رشته‌ها پذیرفته می‌شوند، انجام می‌گیرد.

تقسیم‌بندی داوطلبان از نظرسهمیه‌بندی

براساس ضوابط، داوطلبان شرکت‌کننده در آزمون سراسری سال جاری می‌توانستند منحصراً دریکی از سهمیه‌های مناطق (مناطق سه‌گانه)، رزمندگان (شامل جانبازان انقلاب اسلامی، رزمندگان و آزادگان), خانواده شهدا و سهمیه شاهد شرکت نمایند .

دسته‌بندی‌رشته‌های‌تحصیلی:

رشته‌های‌مختلف‌تحصیلی‌باتوجه‌به‌ماهیت‌، گسترش‌درسطح‌کشور و … به‌چهار دسته‌به‌شرح‌زیر تقسیم‌بندی‌می‌شوند.

الف‌-رشته‌های‌استانی‌: به‌رشته‌هایی‌اطلاق‌می‌شوند که‌در اکثر استانها گسترش‌دارند.

ب‌- رشته‌های‌ناحیه‌ای‌: به‌رشته‌هایی‌اطلاق‌می‌شوند که‌در اکثر استانها وجود نداشته‌ولی‌در چند استان‌مجاور که‌به‌عنوان‌یک‌ناحیه‌بومی‌تلقی‌می‌شوند (مطابق‌جدول‌شماره‌۱ دفترچه راهنمای انتخاب رشته) موجود است.‌

ج‌-رشته‌های‌قطبی‌: به‌رشته‌‌هایی‌اطلاق‌می‌شوند که‌در اکثرنواحی‌ وجود نداشته‌ولی‌در چند ناحیه‌بومی‌مجاور که‌به‌عنوان‌قطب‌آموزشی‌تلقی‌می‌شوند (مطابق‌جدول‌شماره‌دفترچه راهنمای انتخاب رشته‌), موجوداست.

د- رشته‌های‌کشوری‌: به‌رشته‌هایی‌اطلاق‌می‌شوند که‌در اکثر قطبهای‌آموزشی‌وجود نداشته‌و تنها در تعدادی ‌از دانشگاهها و موسسات‌آموزش‌عالی‌ارائه‌می‌شوند.

نحوه‌تخصیص ‌ظرفیت‌رشته‌های ‌تحصیلی‌

- حدود ۷۰% ظرفیت بیشتر رشته‌های تحصیلی دوره روزانه دانشگاهها و موسسات آموزش عالی, به داوطلبان بومی همان استان, قطب و یا ناحیه (با توجه به نوع گزینش رشته مربوطه (از نظر بومی) که در ابتدای هر یک از گروههای آموزشی در دفترچه راهنمای انتخاب رشته درج شده است) و ۳۰% مابقی به سایر داوطلبان تعلق می‌گیرد.

- گزینش برخی از رشته‌های تحصیلی دوره روزانه نیز به صورت کشوری می‌باشد (در ابتدای هر یک از گروههای آزمایشی نوع گزینش آنها مشخص شده است).

- گزینش دانشجو در اکثر رشته‌های تحصیلی دوره شبانه دانشگاهها و موسسات آموزش عالی به صورت استانی است.

- گزینش دانشجو در رشته‌های تحصیلی نیمه حضوری دانشگاهها و موسسات آموزش عالی به صورت استانی است.

- گزینش دانشجو در رشته‌های تحصیلی دانشگاه پیام نور و همچنین مراکز تربیت معلم به صورت بومی خاص می‌باشد (به دفترچه‌های راهنمای انتخاب رشته مراجعه شود)

- گزینش دانشجو در رشته‌های تحصیلی موسسات آموزش عالی غیرانتفاعی و غیردولتی به صورت کشوری است.

تبصره ۱: حداقل‌۴۰ درصد از ظرفیت‌رشته‌های‌ناحیه‌ای‌، قطبی‌وکشوری‌دانشگاهها و موسسات‌آموزش‌عالی‌واقع‌در استانهای‌ایلام‌، بوشهر، چهارمحال‌وبختیاری‌،  سیستان‌وبلوچستان‌، کردستان‌، کرمانشاه، کهکیلویه‌و بویراحمد، لرستان‌و هرمزگان‌به‌داوطلبان‌بومی‌هریک‌از استانهای ‌مذکور تخصیص‌داده‌می‌شود، منوط به‌این‌که‌نمره‌آنان‌از ۸۵ درصد نمره‌آخرین‌نفر پذیرفته‌شده‌گزینش‌آزاد رشته‌های‌تحصیلی‌موسسات‌آموزش‌عالی‌مذکور کمتر نباشد.

تبصره‌- ۴۰% ظرفیت هر یک از کد رشته‌های تحصیلی، بر اساس ضوابط به داوطلبان متقاضی سهمیه رزمندگان (رزمندگان, جانبازان و آزادگان) تخصیص‌داده‌می‌شود.

تبصره۳- در هر کدرشته‌محل‌، ۵% علاوه‌بر ظرفیت‌پذیرش‌هر رشته، به‌استفاده‌کنندگان‌از سهمیه‌شاهد تخصیص‌داده‌ خواهد شد.

‌لازم به ذکر است که درصد اختصاص ظرفیت‌رشته‌های‌تحصیلی به سهمیه مناطق (مناطق سه‌گانه) بر اساس نسبت تعداد شرکت‌کنندگان‌هر سهمیه‌به‌کل‌شرکت‌کنندگان‌هر گروه‌آزمایشی‌تعیین‌خواهد شد.

نکته: گزینش داوطلبان در سهمیه آزاد, بدون توجه به سهمیه ثبت‌نامی آنان و بر حسب نمرات کل اکتسابی متقاضیان هر رشته (نمره زیرگروه) انجام می‌شود.

ضوابط وشرایط کلی‌تحصیل‌در دانشگاهها وموسسات‌آموزش‌عالی‌

-    پذیرفته‌شدگان‌نباید برای‌شروع‌و ادامه‌تحصیل‌از لحاظ موازین‌شرعی‌و قوانین‌ومقررات‌منعی‌داشته‌باشند.

-   دانشگاهها وموسسات‌آموزش‌عالی‌تعهدی‌از لحاظ تامین‌مسکن‌و خوابگاه‌و پرداخت‌کمک‌هزینه‌تحصیلی‌به‌دانشجویان‌ندارند، البته‌در این‌خصوص‌تلاش‌خود را مبذول‌خواهند داشت‌.

-   دانشجو ملزم‌به‌رعایت‌برنامه‌های‌زمانی‌، مکانی‌( در محدوده‌تاسیسات‌متعلق‌به‌موسسه‌) ودرسی‌برای‌تشکیل‌کلاس‌، آزمایشگاه‌، کارگاه‌، عملیات‌صحرائی‌، کارآموزی‌و این ‌قبیل‌امور که‌در دانشگاهها وموسسات‌تدوین‌شده‌می‌باشد.

پذیرفته‌شدگانی که ‌در یک‌یا چند ماده ‌از آزمون ‌ورودی ‌نمره ‌کمتر از حدنصاب ‌کسب ‌کنند، موظفند پس‌از قبولی ‌در دانشگاه‌، دروس‌پیش‌نیاز دانشگاهی‌را بانمره‌تعیین‌شده‌بگذرانند.

- هیچ‌دانشجویی‌مجاز نیست‌که‌همزمان‌در دو رشته ‌و یا دو محل‌(اعم‌از موسسات‌دولتی‌و غیردولتی‌) تحصیل‌نماید.

- برخی‌از موسسات‌آموزش‌عالی‌, دارای‌شرایط خاصی می‌باشند که در ابتدای دفترچه راهنمای انتخاب رشته به آنها اشاره شده است. لذا داوطلبان در صورت تمایل به انتخاب رشته‌های تحصیلی اینگونه موسسات می‌بایست به این شرایط نیز توجه داشته باشند.

‌پذیرفته‌شدگان‌دوره‌های‌روزانه‌آزمون‌سراسری‌سال‌قبل سال۱۳۸۷″ (اعم‌از رشته‌های‌متمرکز ویانیمه‌متمرکز), حق‌انتخاب رشته‌های تحصیلی دوره‌های روزانه دانشگاهها و موسسات آموزش عالی را ندارند, حتی اگر در رشته قبولی اعلام شده سال قبل, ثبت‌نام ننموده باشند.

انتخاب‌رشته

- فرم‌انتخاب‌رشته‌های‌تحصیلی‌آن‌دسته‌از داوطلبانی‌که‌مجاز به‌انتخاب‌رشته‌های‌تحصیلی‌می‌باشند, در شهرستان‌محل‌اقامت‌فعلی‌داوطلبان‌(باتوجه‌به‌محل‌اقامت‌فعلی‌مندرج‌در فرم‌تقاضانامه‌آنان) بر اساس‌برنامه‌زمانی‌پیش‌بینی‌شده‌، توزیع‌و در همان‌محل‌نیز جمع‌آوری‌می‌شود.

- آن‌دسته‌از داوطلبانی‌که‌در بیش از یک گروه آزمایشی مجاز به انتخاب رشته شده‌اند, صرفاً یک فرم انتخاب رشته دریافت می‌دارند. بدیهی است این داوطلبان می‌بایست کد رشته‌های تحصیلی مورد علاقه خود را از گروههای ذیربط انتخاب و بر حسب علاقه, در این فرم درج نمایند.

- داوطلبان در صورت علاقه‌مندی برای انتخاب رشته‌های تحصیلی نیمه‌متمرکز, می‌توانند از هر دوره و در هر گروه, حداکثر ۲ کد رشته نیمه‌متمرکز را انتخاب و در فرم انتخاب رشته بر حسب علاقه درج نمایند. به عنوان مثال داوطلبی که در گروه آزمایشی علوم ریاضی و فنی شرکت و بر اساس کارنامه اولیه, مجاز به انتخاب رشته‌های تحصیلی دوره روزانه, دوره شبانه و رشته‌های تحصیلی دانشگاه پیام‌نور می‌باشد, در صورت علاقه‌مندی برای انتخاب رشته‌های تحصیلی نیمه‌متمرکز می‌تواند حداکثر ۶ کد رشته نیمه‌متمرکز (۲ کد رشته نیمه‌متمرکز دوره روزانه, ۲ کد رشته نیمه‌متمرکز دوره شبانه و ۲ کد رشته نیمه‌متمرکز دانشگاه پیام‌نور) را انتخاب نماید.

- داوطلبانی‌که‌بر اساس‌کارنامه‌، مجاز به‌انتخاب‌رشته‌های‌تحصیلی‌مراکز تربیت‌معلم‌وابسته‌به‌وزارت‌آموزش‌و پرورش‌می‌باشند، می‌توانند در صورت دارابودن ضوابط, کد رشته‌یا کد رشته‌های‌تحصیلی‌موردعلاقه‌خود را از دفترچه مراکز تربیت معلم که بصورت جدگانه تهیه شده است, انتخاب‌و سپس‌در فرم انتخاب رشته درج نمایند.

- آندسته از داوطلبانی‌که با استفاده از سهمیه رزمندگان (جانبازان, آزادگان, رزمندگان و …) و یا سهمیه شاهد (فرزندان شهدا, مفقودین و اسرا, جانبازان با جانبازی ۵۰% به بالا, فرزندان جانبازان با جانبازی ۷۰% به بالا و…) در یکی از رشته‌های تحصیلی دانشگاهها و موسسات آموزش عالی (اعم از دوره روزانه یا شبانه, نیمه‌حضوری, دانشگاه پیام نور, موسسات غیرانتفاعی, مراکز تربیت معلم و …) درآزمون سراسری سال جاری پذیرفته‌شوند, مجاز به استفاده مجدد از این سهمیه در آزمون سراسری سالهای بعد نخواهند بود, حتی اگر در رشته قبول‌شده سال جاری ثبت‌نام و انتخاب واحد ننمایند.

شرایط وضوابط اختصاصی‌رشته‌های‌مختلف تحصیلی در گروههای آزمایشی پنجگانه

•  برخورداری از سلامت‌کامل‌و نداشتن نقص‌عضوی‌که‌مانع‌فعالیتهای‌مختلف‌نشود (متناسب با رشته موردنظر) برای انتخاب رشته ضروری است. جداول و توضیحات مربوط به نقص عضو, در ابتدای هر یک از گروههای آزمایشی درج شده است.

•  در رشته‌های دبیری, برخورداری کامل از سلامت کامل جسمانی و روانی ضروری است.

•  کلیه ‌برادران ‌فارغ‌التحصیل ‌دوره‌های ‌کاردانی ‌(فوق‌دیپلم‌) از دانشگاهها و موسسات‌آموزش‌عالی‌و یا آموزشکده‌های‌فنی‌و حرفه‌ای‌حداکثر تا تاریخ ‌/۱۱/۱۳۸۶ که‌در مهلت‌شش‌ماهه ‌بعد از اتمام ‌تحصیل ‌و قبل ‌از اعزام ‌به‌خدمت‌در آزمون‌سراسری‌سال‌جاری‌ثبت‌نام ‌و شرکت‌نموده‌اند، منحصراً درصورت‌پذیرفته‌شدن‌در رشته‌های‌تحصیلی‌مقاطع کارشناسی و بالاتر متناسب‌با نوع‌مدرک‌کاردانی‌(توضیحات در ابتدای هر یک از گروههای آزمایشی در دفترچه راهنمای انتخاب رشته درج شده است) به شرطی که حداکثر طول‌مدت‌تحصیل‌آنان‌از کاردانی‌به‌مقطع‌بالاتر ۲ سال‌کمتر از طول‌مدت‌تحصیل‌در همان‌دوره‌باشد، قبولی‌آنان ‌از نظر‌نظام‌‌وظیفه ‌بلامانع‌خواهد بود. در غیر این‌صورت ‌‌قبولی ‌‌آنان‌«کان‌لم‌یکن‌» تلقی ‌می‌گردد.

- کلیه فارغ‌التحصیلان‌دوره‌های‌کاردانی‌(فوق‌دیپلم‌) رشته‌های گروه آموزشی‌پزشکی (اعم‌ازخواهران وبرادران‌) که‌طرح‌خدمت‌قانونی‌آنان‌در تاریخ ۳۱/۶/۸۷ به‌پایان‌می‌رسد، مجاز به‌انتخاب‌رشته‌های‌نیمسال‌اول‌و دوم‌با توجه‌به‌سایر ضوابط وشرایط می‌باشند. آن‌دسته‌از فارغ‌التحصیلان‌مذکورکه‌طرح‌خدمات‌قانونی‌آنان‌تا تاریخ ۳۰/۱۱/۸۷ به‌پایان‌می‌رسد، منحصراً مجاز به‌انتخاب‌رشته‌هایی‌هستند که‌برای‌نیمسال‌دوم‌و یا هر دو نیمسال‌تحصیلی‌دارای ‌ظرفیت ‌پذیرش‌است‌، می‌باشند.

‌تذ کر مهم: ‌ادامه ‌تحصیل‌مجدد کاردانها در کلیه‌دوره‌های ‌کاردانی‌ممنوع‌می‌باشد.

•  معرفی‌شدگان چند برابر ظرفیت رشته‌های تحصیلی دارای شرایط خاص (مثل معرفی‌شدگان دانشگاه‌امام ‌حسین”ع” ، مدرسه عالی شهید مطهری, رشته‌های سینما و تاتر و …) که‌فهرست‌اسامی‌آنان‌در همین‌ماه اعلام گردیده و یا اعلام خواهد شد, اعم‌از این‌که‌برای‌مصاحبه‌، معاینه‌و یا سایر مراحل‌گزینش‌مراجعه‌کرده‌و یا نکرده‌باشند، لازم‌است‌رشته‌یا رشته‌های مربوط را تا اولویت خاص خود (بر اساس موارد مندرج در دفترچه راهنمای انتخاب رشته) در فرم انتخاب رشته درج نمایند.

رشته‌های‌تحصیلی‌نیمه‌متمرکز

- پس‌از انتشار فهرست‌اسامی‌پذیرفته‌شدگان‌نهایی‌رشته‌های‌متمرکز، فهرست‌اسامی‌معرفی‌شدگان ‌چندبرابر ظرفیت هر یک ‌از کد رشته‌های‌نیمه‌متمرکز از بین‌داوطلبانی‌که‌کد رشته‌یا کد رشته‌های‌مذکور را انتخاب‌نموده‌اند, استخراج‌و اعلام‌خواهد شد .

‌آن‌دسته‌از داوطلبانی‌که‌در یکی از کد رشته‌‌های متمرکز انتخابی قبل‌از کد رشته‌یا رشته‌های‌نیمه‌متمرکز پذیرفته‌شوند، در ردیف‌داوطلبان واجد‌شرایط رشته‌های‌نیمه‌متمرکز قرار نمی‌گیرند. به‌عبارت دیگر, داوطلبانی‌که‌در کد رشته‌متمرکز بعد از کد رشته‌نیمه‌متمرکز پذیرفته‌شوند و یا بطور کلی‌در ردیف‌پذیرفته‌شدگان‌متمرکز قرار نگیرند, در گزینش‌چند برابر ظرفیت‌رشته‌یا رشته‌های‌نیمه‌متمرکز انتخابی‌لحاظ خواهند شد.

-معرفی‌شدگان‌هریک‌از رشته‌های‌نیمه‌متمرکز، در صورت‌علاقه‌مندی‌لازم‌است‌بر اساس‌برنامه‌زمانی‌مربوط که‌به‌همراه‌فهرست‌اسامی‌آنان ‌منتشر می‌شود برای‌شرکت‌در مصاحبه‌، معاینه‌، آزمون‌عملی‌و یا علمی‌و دیگر مراحل‌گزینش‌اقدام‌نمایند.

- گزینش‌نهایی‌در هر رشته‌بر اساس‌نمره‌کل‌اکتسابی‌و از بین داوطلبانی که نتایج‌مراحل مصاحبه‌، معاینه‌، آزمون‌عملی‌و یا علمی‌و نتیجه‌بررسی‌صلاحیتهای‌عمومی‌داوطلبان‌توسط ارگان‌ذیربط مثبت اعلام شده است, انجام‌و فهرست‌اسامی‌قبول شدگان‌نهایی‌استخراج‌و اعلام‌خواهد شد. بدیهی است پذیرفته‌شدن در مراحل مصاحبه, معاینه و … به منزله قبول نهایی رشته مورد نظر نمی‌باشد.

- پذیرفته‌‌شدن‌داوطلب‌پس‌از موفقیت‌در مصاحبه‌یا مصاحبه‌و معاینه‌و یا آزمون‌عملی‌و گزینش ‌نهایی‌در هر یک‌از رشته‌های‌تحصیلی‌نیمه‌متمرکز، به‌عنوان‌یک‌نوبت‌از حداکثر دو نوبت‌قبولی‌برای‌وی ‌محسوب‌می‌گردد.

- داوطلبانی‌که‌در ردیف قبولین نهایی رشته‌های نیمه‌متمرکز قرار بگیرند, در صورتی که قبلاً جزو پذیرفته‌شدگان رشته‌های متمرکز باشند, قبولی متمرکز آنان باطل و صرفاً می‌بایست در رشته نیمه‌متمرکز ادامه تحصیل دهند.

ضوابط تحصیل‌در دوره‌شبانه ‌(نوبت دوم)

- دانشگاهها و موسسات‌آموزش ‌عالی ‌مجری ‌دوره ‌شبانه ‌(نوبت دوم)، به‌هیچ‌وجه ‌امکان ‌تامین ‌مسکن‌، خوابگاه‌و سایر امور رفاهی‌به ‌دانشجویان ‌نخواهند داشت‌.

- دانشجویان‌دوره‌شبانه‌(نوبت دوم) تابع‌مقررات‌آموزشی‌دانشجویان‌دوره‌روزانه‌خواهند بود. مگر در مواردی‌که‌در آیین‌نامه‌طرح‌ایجاد دوره‌شبانه‌(نوبت دوم) مستثنی‌شده‌است‌.

- انتقال‌دانشجویان‌دوره‌شبانه ‌(نوبت دوم) به‌دوره‌روزانه‌ممنوع‌می‌باشد .

- طول‌دوره‌تحصیل‌در مقطع‌کاردانی‌۵/۳ سال‌و در مقطع‌کارشناسی‌حداکثر ۷ سال‌تحصیلی‌می‌باشد .

- مدرک‌فارغ‌التحصیلی‌دانشجویان این دوره‌‌با ذکر کلمه‌« شبانه‌» (نوبت دوم) اعطا می‌شود .

- برنامه‌های‌آموزشی‌دوره‌عیناً همان‌برنامه‌های‌آموزشی‌دوره‌روزانه‌است‌.

- پذیرفته‌شدن در دوره‌شبانه دانشگاهها و موسسات آموزش عالی, به عنوان یک نوبت از حداکثر دو نوبت قبولی در آزمون سراسری محسوب‌نمی‌شود.

- پذیرش‌دانشجو در رشته‌های ‌تحصیلی ‌دوره شبانه دانشگاهها و موسسات‌آموزش ‌عالی به صورت استانی انجام می‌شود.

- کسب‌حدنصاب‌نمره‌علمی‌لازم‌برای‌کلیه‌پذیرفته‌شدگان‌الزامی‌است‌.

- سایر شرایط وضوابط پذیرش‌دانشجو در دوره‌های‌شبانه‌(نوبت دوم) همانند شرایط و ضوابط دوره‌های‌روزانه‌خواهد بود .

- داوطلبان‌واجد شرایط بندهای‌فوق‌در انتخاب‌کد رشته‌های‌دوره‌های‌شبانه‌از نظر تعداد و از لحاظ درج‌اولویت,‌محدودیتی‌ندارند.

- پذیرش‌دانشجو در برخی‌از رشته‌های‌دوره‌شبانه‌ازبین‌داوطلبان‌گروههای‌آزمایشی‌۱، ۲ ،۳ ، ۴ویا۵ علاقه‌مند به‌انتخاب‌این‌گونه‌رشته‌ها ، به‌روش‌نیمه‌متمرکز و همانند دوره‌روزانه‌رشته‌مذکور انجام‌می‌شود. داوطلبان‌علاقه‌مند از هر پنج‌گروه‌آزمایشی‌در صورت‌تمایل‌به‌انتخاب‌رشته‌نیمه‌متمرکز دوره‌شبانه‌، لازم‌است‌کد رشته‌یا کد رشته محلهای مربوط (حداکثر ۲ کدرشته نیمه‌متمرکز) را از جداول ‌مربوطه‌استخراج‌و در فرم‌انتخاب‌رشته‌درج‌نمایند.

شرایط و ضوابط پذیرش دانشجو در رشته‌های مختلف تحصیلی دوره‌های نیمه‌حضوری دانشگاهها و موسسات آموزشی

- مواد امتحانی و ضرایب دروس هر یک از رشته‌های تحصیلی دوره‌های نیمه حضوری همانند مواد امتحانی و ضرایب رشته‌های تحصیلی مربوط در دوره‌های روزانه و شبانه دانشگاهها وموسسات آموزش عالی می‌باشد.

- پذیرفته‌شدن در دوره‌های نیمه‌حضوری دانشگاهها و موسسات آموزش عالی, به عنوان یک نوبت از حداکثر دو نوبت قبولی در آزمون سراسری محسوب‌نمی‌شود.

- دانشگاهها و موسسات آموزش عالی مجری دوره‌های نیمه‌حضوری به هیچ وجه امکان تامین خوابگاه، وام تحصیلی و سایر امور رفاهی به دانشجویان را نخواهند داشت.

-دانشجویان دوره‌های نیمه‌حضوری تابع مقررات آموزشی دانشجویان دوره‌های روزانه و شبانه دانشگاهها  وموسسات آموزش عالی خواهند بود مگر درمواردی که در آیین نامه طرح ایجاد دوره‌های نیمه‌حضوری مستثنی شده باشد.

- مدرک تحصیلی دانشجویان دوره‌های نیمه‌حضوری دانشگاهها وموسسات آموزش عالی با رعایت ضوابط مربوط مدرک تحصیلی رسمی مورد تایید وزارت علوم ، تحقیقات وفناوری با ذکر عبارت “آموزش این دوره به طریق نیمه‌حضوری بوده است” اعطا می‌شود.