نمایشگر دسته ای مطالب نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

روان پزشکی

روان پزشکی


 

در این بخش با بهره گیری از روان پزشکان متخصص استان خدمات مختلفی از قبیل روان درمانی و دارو درمانی ارائه شده و امکان بستری شدن مراجعان و بیمارانی که نیاز به بستری شدن دارند با هماهنگی بیمارستان ها و مراکز درمانی تحت پوشش فراهم می شود.