نمایشگر دسته ای مطالب نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

رموز موفقيت

رموز موفقيت


رموز موفقيت

رموز موفقيت، خودباوري و اعتماد به نفس:

شما مي توانيد هر روز يك صفت را براي اعتماد به نفس در خود پرورش دهيد

هفته اول

روز اول - باور كنيد كه موجودي بي نظير در عالم هستيد .

روز دوم - ديگران را همينطوري كه هستند بپذيريد .

روز سوم - به هنر و استعداد ديگران حسادت نورزيد .

روز چهارم - هيچگاه خشمگين نشويد و همواره خونسردي

خود را حفظ كنيد .

روز پنجم - به ديگران احترام بگذاريد .

روز ششم با انسانهاي ژرف انديش معاشرت كنيد واز

انسانهاي عيب جو و بدبين دوري كنيد .

روز هفتم - ديگران را دوست بداريد .

هفته دوم

روز اول : دست ديگران را براي ياري و كمك بفشاريد .

روز دوم : ديگران را ببخشيد .

روز سوم : انتظارات خود را از ديگران كاهش دهيد .

روز چهارم : ديگران را مورد انتقاد و سرزنش قرار ندهيد .

روز پنجم : خود را سرزنش نكنيد .

روز ششم : انتظارات منفي و غيرمنطقي را از ذهن خود بيرون

كنيد .

روز هفتم : خود را جدي بگيريد .

هفته سوم

روز اول : ديگران را بخشي از وجود خود ببينيد .

روز دوم : خطاها و لغزشهاي خود را جدي نگيريد .

روز سوم : تصور ذهني خود را از ديگران اصلاح كنيد .

روز چهارم : ارزشهاي نيك را در خود تقويت كنيد .

روز پنجم : احساس رضايت مندي و خشنودي از خود را افزايش

دهيد .

روز ششم : از تكنيك هاي تنفس عميق و تغذيه سالم استفاده كنيد .

روز هفتم : تبسم و خوش خلقي را تمرين كنيم .

هفته چهارم

روز اول : مسوليت كارهاي خود را بپذيريد .

روز دوم : سعي كنيد خطاها و لغزشهاي خود را كاهش دهيد .

روز سوم : مشكلات را آسان بگيريد و از ديگران براي رفع آنها

ياري بخواهيد .

روز چهارم : به مسائل اطراف خود با نگرش مثبت برخورد

كنيد .

روز پنجم : در صدد توجيه خود نباشيد .

روز ششم : براي شاديهاي خود پيش فرض و شرايط مشخص

نكنيد .

روز هفتم : به واقعيات درون خود تمركز دهيد