نمایشگر دسته ای مطالب نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

بهار پیشاپیش مبارک

بهار پیشاپیش مبارک 

گلها جواب زمین اند به سلام آفتاب، نه زمستانی باش که بلرزانی، نه تابستانی باش که بسوزانی بهاری باش تا برویانی نوروز پیشاپیش مبارک