نمایشگر دسته ای مطالب نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

برگزاری کارگاه خانواده درمانی کاربردی

برگزاری کارگاه خانواده درمانی کاربردی


کارگاه تخصصی
این کارگاه ها که در راستای توانمند سازی هسته های آموزش و پرورش استان یزد برگزار می گردید....

 

در تاریخ 96/5/20 کارگاه خانواده درمانی کاربردی با حضور استاد علی محمد نظری از اساتید برجسته خانواده درمانی برگزار گردید.

این کارگاه ها که در راستای توانمند سازی هسته های آموزش و پرورش استان یزد برگزار می گردید استقبال جمع کثیری از اساتید مشاوران و دانشجویان مشاوره را در بر داشت.