نمایشگر دسته ای مطالب نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

برگزاری کارگاه آموزش والدین کودک ADHD

برگزاری کارگاه آموزش والدین کودک ADHD


کارگاه رایگان

در ادامه کارگاه کودکان با اختلال نقص توجه وبیش فعالی جلسه آموزش والدین یکشنبه مورخ 6/03/1397در مرکز مشاوره امام حسین با مدرسی جناب  آقای جانب اللهی ریاست مرکز برگزار می گردد