نمایشگر دسته ای مطالب نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

برگزاری هم اندیشی مشاوران بالینی مرکز مشاوره

برگزاری هم اندیشی مشاوران بالینی مرکز مشاوره


جلسه
در جلسه ای که متخصصان بالینی مرکز مشاوره امام حسین یزد در عصر شنبه 26/8/97 حضور به هم رساندند درباره مسائل روز روانشناسی ......

 

در جلسه ای که متخصصان بالینی مرکز مشاوره امام حسین یزد در عصر شنبه 26/8/97 حضور به هم رساندند درباره مسائل روز روانشناسی صحبت به عمل آمد و هر کدام از همکاران پروتکل درمانی خود را به مشارکت گذاردند و حوزه تخصصی خود را اعلام نمودند.