نمایشگر دسته ای مطالب نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

بازدید و مصاحبه ریاست مرکز مشاوره امام حسین(ع) یزد از هسته آموزش و پرورش زارچ و اشکذر

بازدید و مصاحبه ریاست مرکز مشاوره امام حسین(ع) یزد از هسته آموزش و پرورش زارچ و اشکذر


ریاست مرکز مشاوره امام حسین(ع) جناب آقای جانب اللهی در راستای توانمند سازی مشاوران هسته های آموزش و پرورش و بررسی چالش های این هسته در تاریخ 23/7/97....

 

 

ریاست مرکز مشاوره امام حسین(ع) جناب آقای جانب اللهی در راستای توانمند سازی مشاوران هسته های آموزش و پرورش و بررسی چالش های این هسته در تاریخ 97/7/23 از هسته مشاوره آموزش و پرورش زارچ و اشکذر بازدید به عمل آوردند و از اعضای هسته مصاحبه گرفتند.