نمایشگر دسته ای مطالب نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

بازدید و مصاحبه ریاست مرکز مشاوره امام حسین(ع) یزد از هسته آموزش و پرورش بافق

بازدید و مصاحبه ریاست مرکز مشاوره امام حسین(ع) یزد از هسته آموزش و پرورش بافق


ریاست مرکز مشاوره امام حسین(ع) جناب آقای جانب اللهی در راستای توانمند سازی مشاوران هسته های آموزش و پرورش و بررسی چالش های این هسته در تاریخ 97/8/5 از ...

ریاست مرکز مشاوره امام حسین(ع) جناب آقای جانب اللهی در راستای توانمند سازی مشاوران هسته های آموزش و پرورش و بررسی چالش های این هسته در تاریخ 97/8/5  از هسته مشاوره آموزش و پرورش بافق بازدید به عمل آوردند و از اعضای هسته مصاحبه گرفتند.