نمایشگر دسته ای مطالب نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

بازدید و مصاحبه ریاست مرکز مشاوره امام حسین(ع) یزد از هسته آموزش و پرورش اردکان

بازدید و مصاحبه ریاست مرکز مشاوره امام حسین(ع) یزد از هسته آموزش و پرورش اردکان


بازدید و مصاحبه
ریاست مرکز مشاوره امام حسین(ع) جناب اقای جانب اللهی در راستای توانمند سازی مشاوران هسته های آموزش و پرورش و بررسی چالش های این هسته ...

ریاست مرکز مشاوره امام حسین(ع) جناب اقای جانب اللهی در راستای توانمند سازی مشاوران هسته های آموزش و پرورش و بررسی چالش های این هسته در تاریخ 21/7/97 از هسته مشاوره آموزش و پرورش اردکان بازدید به عمل آوردند و از اعضای هسته مصاحبه گرفتند. در این راستا مسئول هسته اردکان از برنامه های خود برای توانمند سازی مشاوران گفتند.