نمایشگر دسته ای مطالب نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

بازدید از مرکز نورو فیدبک مرکز مشاوره امام حسین(ع) یزد

بازدید از مرکز نورو فیدبک مرکز مشاوره امام حسین(ع) یزد


در این بازدید از جناب آقای خدایی کارشناس مسئول مشاوره اداره کل آموزش و پرورش یزد آزمایش امواج مغزی....

 

 

در بازدیدی از بازدیدکنندگان از مرکز درمانی نوروفیدبک امام حسین(ع) یزد انجام دادند از نزدیک با پروسه های درمان آشنا شدند. در این بازدید از جناب آقای خدایی کارشناس مسئول مشاوره اداره کل آموزش و پرورش یزد آزمایش امواج مغزی به عمل آمد و نقشه مغزی ایشان ترسیم گردید.