نمایشگر دسته ای مطالب نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

بازدید از فضای عمومی مرکز مشاوره امام حسین(ع) یزد

بازدید از فضای عمومی مرکز مشاوره امام حسین(ع) یزد


کارگروه های پایش آسیب های اجتماعی و مباحث مربوط به کنکور سراسری در پایان نشست های خود ...

 

کارگروه های پایش آسیب های اجتماعی و مباحث مربوط به کنکور سراسری در پایان نشست های خود از محوطه مرکز مشاوره و طرح و ابتکارات این مرکز بازدید به عمل آوردند.