نمایشگر دسته ای مطالب نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

امیدوار باش

امیدوار باش


امیدوار باش...

 

 

« مأیوس نباش »

من امیدم را در یأس یافتم

مهتابم را در شب

عشقم را در سال بد یافتم

و هنگامی كه داشتم خاكستر می شدم

گٌر گرفتم.