نمایشگر دسته ای مطالب نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

«پرسشنامه تشخیصی مربوط به توانمندی های کودک تا سه سالگی»

«پرسشنامه تشخیصی مربوط به توانمندی های کودک تا سه سالگی»1. آیا مفاهیم کم، زیاد، بزرگ، کوچک را می داند؟

2. آیا مفاهیم زیر، رو، بالا، پایین را می داند؟

3. آیا مفهوم فاصله، یعنی نزدیک و دور را می داند؟

4. آیا مفهوم جلو، عقب را می داند؟

5. آیا مفهوم عمق (گودی) را می داند؟

6. آیا مفهوم کوتاه، بلند را می داند؟

7. آیا می تواند مداد را در دستش بگیرد؟

8. آیا می تواند مداد را به خوبی در دستش کنترل کند؟

9. آیا می تواند علاوه بر کنترل مداد روی صفحات کاغذ خط بکشد؟

10. آیا می تواند اشکال بسیار ساده را ترسیم کند؟

11. آیا می تواند رسم یک خط عمودی را تقلید کند؟

12. آیا می تواند یک خط عمودی رسم کند؟

13. آیا می تواند یک خط افقی رسم کند؟

14. آیا می تواند یک خط مارپیچ رسم کند؟

15. آیا می تواند یک دایره رسم کند؟

16. آیا می تواند صفحات کتاب را یکی یکی ورق بزند؟

17. آیا می تواند جملات دو کلمه ای درست کند؟

     مانند: «بابا رفته» «من غذا»

18. آیا می تواند جملات چندکلمه ای حاوی فعل درست کند؟

19. آیا می تواند نسبتا با مهارت صحبت کند؟

20. آیا حافظه کوتاه مدت دیداری او در حدی است که آنچه را دیده تا 30 ثانیه در ذهن نگه داری کند؟

21. آیا حافظه کوتاه مدت شنیداری او در حدی است که آنچه را شنیده تا 30 ثانیه در ذهن نگه داری کند؟

22. آیا می تواند بین مفهوم عدد 1 با اعداد بیش از 1 تمایز قائل شود؟

23. آیا به شنیدن قصه کوتاه علاقه نشان می دهد؟

24. آیا می تواند مدت چند دقیقه به داستان گویی گوش فرا دهد؟

25. آیا می تواند یک داستان بسیار کوتاه بسازد؟

26. آیا نام اشیای معمولی را می داند؟

27. آیا اندام های بدن را می شناسد؟

28. آیا اجزای صورت را می شناسد؟

29. آیا می تواند به تنهایی راه برود؟

30. آیا می تواند از پله ها بالا و پایین برود؟

31. آیا می تواند با هر دو پا، بالا و پایین بپرد؟

32. آیا می تواند برای یک لحظه روی یک پا بایستد؟

33. آیا به اندازه کافی چهار دست و پا رفته است؟

34. آیا به اندازه کافی سینه خیر رفته است؟

35. آیا به محرک های صوتی پاسخ می دهد؟

36. آیا می تواند اشیا را با چشم تعقیب کند؟

37. آیا حرکات دست و پا هماهنگی دارند؟

38. آیا می تواند چند بلوک پلاستیکی را روی هم قرار دهد؟

39. آیا می تواند با بلوک های پلاستیکی یک پل بسازد؟

40. آیا می تواند اشیا را پرتاب کند؟

41 آیا می تواند برخی از رفتارها را تقلید کند؟

42. آیا می تواند اشیا را روی زمین بکشد؟

43. آیا می تواند اشیا را هُل دهد؟

44. آیا می تواند مهره های سوراخ دار را به نخ بکشد؟

45. آیا می تواند کاغذ را با قیچی برش بزند؟

46. آیا می تواند با استفاده از خمیر، توپ کرد یا چیزی شبیه به سوسیس درست کند؟

47. آیا می تواند دو سه قدم لی لی کند؟

48. آیا برتری جانبی کسب کرده است؟

49. آیا می تواند مدتی به صورت جمعی یعنی سه یا چهار نفره بازی کند؟

50. ایا به اندازه کافی شادابی و کنجکاوی دارد؟

منبع: کتاب درمان اختلالات ریاضی