گفتار درمانی گفتار درمانی

 

مهمترین خدمات تخصصی در این بخش عبارتند از:‌مشاوره و راهنمایی والدین به ویژه ناروایی طبیعی گفتار در خردسالان٬ ارزیابی و درمان لکنت زبان٬ ارزیابی و درمان اختلالات صدا یا صوت٬ ارزیابی و درمان اختلالات تشدیدی ناشی از شکاف کام٬ ارزیابی و درمان اختلالات گفتاری٬ ارزیابی و تسهیل رشد گفتار و زبان٬ ارزیابی و درما زبان پریشی و مواردی از این قبیل.