مصاحبه تشخیصی مصاحبه تشخیصی

روان شناس با استفاده از فنون تشخیص و ارزیابی مانند مشاحبه و شرح حال نگاری٬ ضمن راهنمایی٬ مراجعان را در صورت لزوم به بخش های دیگر مرکز ارجاع می دهد (DSM_IV) تاکار تیمی بهتری شکل بگیرد.