مددکاری اجتماعی مددکاری اجتماعی

 

مددکار اجتماعی رابط بین مرکز مشاوره و مراکز حمایتی بوده و به مددجو کمک می کند تا ضمن شناخت مشکل خود با استفاده از منابع و امکانات موجود در جهت حل آن ها قدم های موثری را بردارند.