روان پزشکی روان پزشکی

 

در این بخش با بهره گیری از روان پزشکان متخصص استان خدمات مختلفی از قبیل روان درمانی و دارو درمانی ارائه شده و امکان بستری شدن مراجعان و بیمارانی که نیاز به بستری شدن دارند با هماهنگی بیمارستان ها و مراکز درمانی تحت پوشش فراهم می شود.