روان درمانی روان درمانی

 

مراجعانی که با اختلالات رفتاری( \رخاشگری٬ بیش فعالیو ...) اختلالات خلقی و عاطفی( ترس٬ اضطراب٬ افسردگی٬ وسواس و ...) مواجه هستند با مراجعه به این بخش از فنون و روش های مختلف روان درمانی٬ رفتار درمانی و سایر فنون و روش های مختلف روان درمانی٬ رفتار درمانی و سایر فنون که توشط متخصصین روان شناسی ارائه می گردد بهره مند شوند.همچنین توجه ویژه به بهداشت روانی مراجعان از قبیل تقویت هوش هیجانی٬ تفکر مثبت٬  خودباوری و مواردی از این قبیل از دیگر خدمات این بخش است