بازی درمانی بازی درمانی

 

در همشکستن مقاومت کودک٬ افزایش ارتباط و توانایی کودک٬ افزایش قدرت تفکر خلاق کودک٬ تخلیه هیجانی کودک٬ افزایش قدرت تفکر خلاق کودک٬ تخلیه هیجانی کودک٬ ایفای نقش و تمرین رفتارهای جدید٬ غلبه بر ترس های دوران رشد٬ آموزش مهارت های اجتماعی و ارتباطی و پرداختن به بازی های گوناگون٬ از مهم ترین خدمات ایت بخش است.