همایش ها همایش ها

در این بخش دوره ها٬ کارگاه های آموزشی و همایش های روان شناختی در زمینه های گوناگون برای والدین٬ دانش آموزان٬ دانشجویان٬ مشاوران و شاغلان بخش های خصوصی و دولتی و سایر مخاطبان با بهره مندی از اساتید مجرب و متخصص استانی و کشوری٬ براساس نیازهای روان شناختی مراجعان برگزار می گردد.