اموزش ویژه اموزش ویژه

 

دانش آموزان دوره دبستان و پیش دبستان که از بهره هوشی مرزی و پایین تر برخوردارند ار خدمات آموزشی ویژه در جهت افزایش میزان یادگیری و رشد تحصیلی بهره مند می گردند. حضور والدین در جلسه در کنار دانش آموزان برای هماهنگی در امر آموزش از ویژگی های این بخش است.