نمایشگر دسته ای مطالب نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

کارگاه پس از آسیب ها

کارگاه آموزشی
کارگاه پس از آسیب های اجتماعی برای مشاوران ناحیه یک آموزش و پرورش در تاریخ 25 و 26 دیماه در مرکز مشاوره امام حسین برگزار گردید.....

 

 

کارگاه پس از آسیب های اجتماعی برای مشاوران ناحیه یک آموزش و پرورش در تاریخ 25 و 26 دیماه در مرکز مشاوره امام حسین برگزار گردید. در این کارگاه 16 ساعته جناب آقای دکتر اسدی به آموزش و ارائه پروتکل مربوط پرداختند.