نمایشگر دسته ای مطالب نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

چگونه با انگيزه باشيم و بمانيم.

چگونه با انگيزه باشيم و بمانيم.

چگونه با انگيزه باشيم و بمانيم.

بنده تا كنون ايميل هايزيادي دريافت كرده ام كه در آنها پرسيده شده بود چگونه مي توانيم انگيزه خود رابراي مدت طولاني تري زنده نگه داريم؟ بايد بگويم اين مشكل همه افراد است. چون سختتر از ايجاد انگيزه حفظ شور شوق تا رسيدن به هدف است. براي اين منظور راهكار هاييوجود دارد كه سعي مي كنيم در اين مقاله به برخي از آنها اشاره كنيم.

هر روز براي خودانگيزه ايجاد كنيد.

اگر به گذشته نگاه كنيد متوجه خواهيدشد كه بسيار پيش آمده براي انجام كاري بي نهايت هيجان زده بوده ايد و پس از گذشتزمان كم كم از شدت شور و هيجان شما كاسته شده است. خوب اين طبيعي است. ايجاد انگيزهمانند دوشگرفتن است شما براي نظافت بدن خود بايد هر روزيا يك روز در ميان حمام كنيد. و اگر اين كار را نكنيد ديگر تميز و شاداب نيستيد. انگيزه هم مانند پاكيزگي ماندگار نيست. بنابراين بايد هر روز و هر لحظه آن را تازهكنيد. حال مي دانيم كه بايد انگيزه و شور شوق خود را مرتباً تمديد كنيم. اماچگونه؟

براي زندگي خودچشم انداز تعريف كنيد.

انگيزه يعني داشتن دليل براي انجامكار. خوب همه مي دانيم براي انجام هر كاري به يك دليل نياز داريد. و دليلي كه شماداريد از نگرش شما به زندگي ناشي مي شود. بنابراينچشم انداز شما بايد به اندازه كافيبزرگ باشد. تا براي شما ايجاد انگيزه و شور شوق نمايد. بگذاريد براي شما يك مثالبياورم: فرض كنيد در آمد شما 500 هزار تومان در ماه باشد. حال اگر با اين ديد كاركنيد كه در آمد خود را به 600 هزار تومان در ماه برسانيد انگيزه شما خيلي قوينخواهد بود چون هدف كوچكي انتخاب كرده ايد. حال اگر براي خود چشم اندازي تعريف كنيدكه براي خود يك كار كاسبي پر رونق مستقل با 5 ميليون تومان درآمد ماهيانه در نظربگيريد. انگيزه شما براي كار و تلاش بسيار بيشتر خواهد بود. البته براي رسيدن بههدف بزرگتر بايد برنامه و استراتژي مشخص داشته باشيد و روي آن كار كنيد. آن را بهاهداف كوچكتر تقسيم كنيد ولي هدف اصلي خود را در خاط داشته باشيد. در اين شرايط باپشتكار بيشتر برنامه خود را اجرا خواهيد كرد. پس فراموش نكنيد كه در انتخابهدف دست و دلباز باشيد و هدف بزرگي براي خود انتخاب كنيد.

ابتدايجاده

حال كه شما يك هدف مهم قابل دفاع و باارزش براي جنگيدن داريد. وقت آن رسيده كه تلاش و كوشش خود را شروع كنيد. توصيه منبه شما اين است كه در ابتداي راه تلاش و كوشش خود را مضاعف كنيد. فرض كنيد برايكاهش وزن و تناسب اندام تلاش مي كنيد. حال اگر چند كيلوي اول را با تلاش بيشتري وزنكم كنيد از كار خود رضايت بيشتري خواهيد داشت و با اعتماد به نفس بيشتر به تلاش خودادامه مي دهيد. بنابراين تلاش و كوشش شما در ابتداي راه بسيار مهم است تا با اميدبيشتر به سمت هدف حركت كنيد.

به خود جايزهبدهيد

همانطور كه قبلاً گفته شد بهتر استهدف اصلي خود را به اهداف كوچكتر تقسيم نماييد. با اين كار هر بار كه يك پله راگذرانديد اميد شما براي رسيدن به مرحله بعد بيشتر مي شود. در عين حال مي توانيدبراي خود يك جايزه قرار دهيد. مثلاً بعد از سه هفته كار سخت و گذشتن از يك مرحله بهعنوان جايزه آخر هفته را مي توانيد با دوستان به گردش برويد.

ياد آوري شيرينيهدف نهايي

براي رسيدن به اهداف بزرگ هميشه موانعو مشكلات سر راه شما سبز مي شوند. و گاه اين موانع غير قابل عبور به نظر مي رسند. در اين هنگام ياد آوري هدف بزرگ و زيباي شماست كه مي تواند به شما در گذشتن ازمشكلات كمك كند. براي اينكار راه هاي مختلف وجود دارد. مثلاً مي توانيد از اهداف خودرا به صورت جملات زيبايي با خط خوش در محل كارو در مقابل ديدگان خود  قرار دهيد. يا حتي مي توانيد در صورت امكان از آنها پوسترتهيه كنيد.

مشاهده تواناييها

وقتي كه قدم در راهي مي نهيد با تجاربمختلفي مواجه مي شويد. كه به توانايي ها و مهارت هاي شما مي افزايد. حال اگر بهگذشته برگرديد و توانايي هاي كنوني خود را با آن زمان مقايسه كنيد، متوجه اينتغييرات در خود مي شويد. مي توانيد نمونه كار هاي قديمي خود را مرور كنيد. آنوقتاست كه متوجه مشكلات قديمي (ناشي از بيتجربگي) مي شويد كه اكنونآن مشكلات را نداريدنداريد و اعتماد به نفس شما افزايش مي يابد.

مطالعه زندگيافراد موفق

خواندن زندگينامه هاي افراد موفق چونابو علي سينا، ابو ريحان بيروني، بيل گيتس، فرديناند پورشه و... كه بدون امكاناتخاصي توانسته اند به موفقيت هاي بزرگي دست پيدا كنند. همانند روشن كردن موتور توليدانگيزه در شماست. لذا خواندن اين گون كتابها و داستانها را آنهم به طور مرتب به شماتوصيه مي كنم. چون فوق العاده موثر است.