نمایشگر دسته ای مطالب نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

معرفي رشته مهندسي مواد ـ متالورژي صنعتي - مقطع کارشناسي

معرفي رشته مهندسي مواد ـ متالورژي صنعتي - مقطع کارشناسي

معرفي رشته مهندسي مواد ـ متالورژي صنعتي - مقطع کارشناسي

در اجراء وايجاد شرايط تحقق اصول قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران از جمله بند" ب" اصل دوم و بندهاي 3 و 4 و 13 اصل سوم و نيز اصب سي ام و بند7و 8 و 9 اصل چهل و سوم، با توجه به اهميت و نقش صنايع زيربنايي و سنگين از جمله توليد فلزات مواد و قطعات صنعتي در توسعه و پيشرفت کشور و به منظور گسترش دانش و فنون مهندسي متالوژي و مواد در سطح آموزش عالي پس از بررسي اولويت ها با توجه به نيازهاي صنعت کشور و با بهره گيري از تجارب قبلي و نيز با مطالعه برنامه هاي اين رشته مهندسي در دانشگاههاي خارج دوره کارشناسي مهندسي متالوژي و مواد با مشخصات زير در گروه فني و مهندسي کميته برنامه ريزي مهندسي متالوژي و مواد تدوين شده است.

 

طول دوره تحصيل

طول اين دوره کارشناسي بطور متوسط چهار سال است که در 8 ترم برنامه ريزي و اجرا مي شود. هر ترم شامل 17 هفته آموزش کامل در نظر گرفته شده است. دروس نظري بازاء هر واحد، 17 ساعت(يک ساعت در هفته ) و دروس عملي و آزمايشگاهي بازاء هر واحد 51 ساعت (سه ساعت در هفته ) مي باشد.

کارآموزي 240 ساعت بدون واحد و الزامي مي باشد. براي بعضي از دروس نظري برگزاري 2-1 ساعت تمرين در هفته مجاز مي باشد.

تعيين گرايش تخصصي دانشجويان در دانشگاههايي که بيش از يک گرايش دارند پس از گذراندن موفقيت آمير حداقل 70-60 واحد از دروس عمومي و پايه اصلي به تقاضاي دانشجو به شرط موافقت دانشکده يا گروه مربوطه انجام مي شود. چنانچه در گرايشي تعداد متقاضي بيش از ظرفيت اعلام شده باشد اولويت با دانشجوياني خواهد بود که امتياز بيشتري مطابق رابطه زير حائز باشند.

معدل (معدل×گذرانده واحد تعداد )/(گذرانده ترمهاي تعداد )= امتياز

در موارد خاص دانشکده يا گروه آموزشي براي تعيين گرايش ملاکه خواهد بود.

 

 

تعداد واحدها

تعداد کل واحدهاي درسي اين مجموعه با احتساب 20 واحد عمومي و 140 واحد بشرح زير است:

1- دروس عمومي 20 واحد

2- دروس پايه 31 واحد

3- دروس اصلي 31 واحد

4- دروس عملي 6 واحد

5- دروس تخصصي مشترک 20 واحد

6- دروس تخصصي غير مشترک 32 واحد

 

بدين ترتيب مجموع تعداد واحدهاي دروس عمومي و پايه و اصلي و عملي در همه گرايش ها 88 واحد مي باشد، و در هر گرايش 32 واحد دروس تخصصي الزامي وجود دارد مجموع اينها 120 واحد مي شود. 20واحد باقيمانده تا سقف 140 واحد از دروس تخصصي انتخابي در هر گرايش اخذ مي شود. دانشکده هاي و گروههاي مجري در دانشگاههاي داراي هئيت مميزه از ليست دروس تخصصي انتخابي درهر گرايش 15 واحد را انتخاب و الزامي اعلام مي کنند و 5 واحد ديگر از ساير دروس در ليست گرايش مربوطه دروس اختياري بانتخاب دانشجو خواهد بود.

ساير دانشکده ها و گروههاي مجري برنامه الگو را ( با دروس ستاره دار ) اجرا خواهند کرد. و دروس اختياري دانشجو بميزان 5 واحد مي تواند از دروس ستاره دار يا بدون ستاره در برنامه گرايش مربوطه باشد.

لذا ليست تعداد واحدها در هر گرايش بشرح ذيل خواهد بود:

1- دروس عمومي 20 واحد

2- دروس پايه 31 واحد

3- دروس اصلي 31 واحد

4- دروس عملي 6 واحد

5- دروس تخصصي الزامي 32 واحد

6- دروس تخصصي انتخابي دانشکده 15 واحد

7- دروس تخصصي اختياري دانشجو 5 واحد

جمع 140 واحد

 

 

نقش و توانايي يا کارايي

فارغ التحصيلان دوره کارشناسي مهندسي متالوژي و مواد در گرايشهاي مختلف با مهارتهاي خود در زمينه هاي زيرکارآيي خواهند داشت.

الف- تخصص کافي در گرايش مربوطه.

ب- شناخت فرآيندها و آشنايي با خواص مواد و روشهاي توليد

ج- تجزيه و تحليل فرآيندها و ارزيابي آنها بمنظور استفاده بهينه از سيستم ها

د- آشنايي با اصول علمي و تکنولوژهاي مبتني برآنها در زمينه هاي مربوطه.

ه- توانايي انجام پروژه هاي صنعتي و تحقيقاتي (کاربردي) در حد متعارف.

و- توانايي و راهبردي سيستم هاي توليد مواد و ساخت قطعات و رفع مسايل و مشکلات معمولي آنها.

 

 

 

ضرورت و توانايي

با توجه به غني بودن کشور به لحاظ ذخاير معدني و نياز مبرم به صنايع زيربنايي نظير توليد فلزات اصلي و و مواد غير فلزي و با وجود واحدهاي صنعتي بزرگ که با سرمايه گذاري به مرحله توليد رسيده اند نظير واحدهاي توليد آهن و فولاد و ساير فلزات واحدهاي نورد و شکل دادن فلزات ريخته گري- کارنجات سراميک و کاشي و شيشه سازي- و نيز با توجه به اهميت مواد سراميکي در صنايع الکتريکي و الکترونيکي، تربيت متخصصيني که قابليت و کارآيي لازم را دارا مي باشند مي تواند قدمي بزرگ در جهت شکوفايي صنعتي و قطع وابستگي به ديگر کشورها در اين زمينه مهم تخصصي باشد.