نمایشگر دسته ای مطالب نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

مسئولیت

این کلید اصلی است...

این فقط تویی که در نهایت مسؤل آن چیزی 
هستی که برایت پیش می آید.
 این را بخاطر داشته باش:

این کلید اصلی است،
اگر ناشادي مسؤول تویی،
 اگر سردرگمی مسؤول تویی