نمایشگر دسته ای مطالب نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

شش اشتباه بزرگ كه زنان در رابطه با مردان مرتكب مي شوند

با مرد زندگی تان با صداي توأم با گريه صحبت كنید و مانند دختر بچه ها حرف بزنيد، به جا اينکه صدايي قوي و زنانه داشته باشید.ما زن ها بخصوص مواقع اي ااین صداي كودكانه استفاده مي كنیم كه:

شش اشتباه بزرگ كه زنان در رابطه با مردان مرتكب مي شوند

 شش اشتباه بزرگ  زنان -1 زنان در حق مردان مادري كرده و با آنان به مانند بچه رفتار مي كنند.

آیا هرگز چنین مواردي را به همسرتان گفته ايد؟

«عزيزم كيف پولت را فراموش نكني.»

– «موقع برگشتن فراموش نكني لباس ها را از خشكشويي بگيري .»

قبض برق را پرداختي »
« می داني مخزن سوخت تقر ًيبا ديگر تمام شده؟»

 «يادت رفت ميز رزو كني  خوب اشكالي ندارد، خودم تلفنی اين كار را برا ت انجام می دهم »

 «چند بار بايدگفت حوله ها ي خیس را روي زمین ننداز »

«اگر با این لباس نازك بيرون بروي حتما سرما مي خوري.»

، يكي از معمول تر ین و مخرب ترین عادات ارتباطي با مردها است. به گونه ا ي با آنان رفتار مي كنيم، گوييكودك بيش نيستند و اینطور فرض میکنید كه ناتوان هستند و نمي توانند از خودشان مراقبت كنند و نيازدارند كه ما زندگيشان را بگردانیم

هنگامي كه با یک مرد مانند پسر بچه ي كوچكي رفتار می كنيد، او نیز شما را مأيوس نكرده و به مانند بچه اي كوچك با شما رفتار خواهد كرد. هنگامي كه انتظار دارید ناتوان،درمانده و ضعیف باشد او نیز ناتوان، درمانده وضعیف خود را نشان میدهد

 همچنین بخوانید : قبل از ازدواج صحبت کنید

 شش اشتباه بزرگ  زنان -2 زنان خود و ارزش هايشان را زیر پا گذاشته و در مقايسه با مردها، خودشان را در مقام دوم قرار مي دهند.

برخي اوقات مردان از ما چنین انتظار دارند كه اهمیت كمي براي خود قائل باشيم . هزاران سال است مردها آموزش ديده اند كه زن ها را موجوداتي در رده ي دوم ببينند. بالاخره ما در دنیا يي زندگی ميكنیم  كه در بسياري از كشورها زنان هنوز به هنگام راه رفتن در خيابان به علامت احترام و زیر دست بودن، پشت سر شوهرشان راه ميروند
– ما زن ها نیز چنین آموزش ديده ایم كه خودمان را از لحاظ اهمیت در درجه ي دوم قرار بدهيم. بسياري از ما شاهد بوده ایم كه مادرها و مادربزرگ هايمان استعداد، علايق، رؤياها و شغل ها خود را به منظور حمایت از پدران و پدر بزرگانمان فدا كرده اند. در نتيجه ما نیز ياد گرفتیم كه به خود اهمیت دادن، عملي خود خواهانه است.
– به عوض آن كه تلاش كنیم  تا رؤياهاي خود را به حقيقت برسانيم، ما ايثار و قرباني كردن را نوعي دست يابي به موفقیت تلقی میكنیم   ساده است بگوييد: « می توانستم درسم را تمام كنم و كيل بشوم، اما دوست داشتم حما یت  بيشتر ي از همسرم كه در رشته ي حقوقتحصیل میکرد، بكنم. بنابرا ین  تصميم گرفتم از حق خودم بگذرم.»
نتا یج فداكاري های  بي مورد براي بدست آوردن عشق
هنگامي كه رؤياهايتان را فداكرده و خود را در درجه ي دوم اهمیت قرار مي دهيد، چنین مي پندار ید كه مردتان شما را بيشتر دوست خواهد داشت. ممكن است مردتان شما رابيشتر دوست داشته باشد و ممكن است برعكس، چنین  نباشد، اما موردي كه حتماً اتفاق خواهد افتاد ا ین است كه:
وقتي شخصيت خودتان را براي ا ینکه  بيشتر دوست داشته شو يد زیر پا ميگذاريد، نتيجه ا ينی خواهد شد كه خودتان را كمتر دوست خواهید داشت.

شش اشتباه بزرگ  زنان  -3 زن هاعاشق قدرت هاي یک مرد می شوند

ما به مأموریت نجات روحی ميرويم و مردهايي را مي يابیم  كه مایل نيستند به خود كمك كنند، اما ما سعي میکنیم به آن ها كمك كنیم

 مردهايي را مي يابیم  كه ما را دوست ندارند و با ماخوش رفتار نيستند، اما همچنان به رابطه با آن ها ادامه ميدهيم . زن هايي كه عاشق پقدرت هاي یک مرد مي شوند، اغلب اعتماد بنفس چنداني ندارند و احساس خوبي نسبت به خود نمي نمايند.غالباً فكر مي كنند، براي اینکه  دوست داشتهشوند، باید سخت تلاش كنند. ما مردهایی را انتخاب مي كنيم كه از لحاظ عاطفي و احساسي چالش انگيز باشند و سپس علي رغم آن چه كه براستي هستند، به آنان عشق ميورزيم و بعد به خود مي گوييم «: ببین چقدر صبور پر شور و حرارت هستم، پس بايد دوست داشتني . باشم این طو نيست؟» در نها یت آموختم.
داشتن رابطه اي سالم با یک مرد به معناي عشق ورزيدن به كسي است كه در زمان مي باشد، نه عشق ورزيدن به كسی كه در آينده به آن تبدیل خواهد شد

 شش اشتباه بزرگ  زنان -4 استعدادها و توانا هايي ي خود را دست كم گرفته و  گاهي اوقات آن را مخفی می كنند.

ما توانايي ها و استعدادهايمان را از همسر خود پنهان مي كنيم. چرا كه تصور مي كنیم با این كار آن ها ما را بيشتر دوست خواهند داشت.

آیا وقتي دختر بچه ي كوچكي بودید چنین مواردي به شما گفته بودند؟ كه «هميشه وقتي با یک پسرباز میکنید بگذار اول اون ببره. اینجوری  اون تو را بيشتر دوست خواهدداشت.»
« دركنار مردها خودت را باهوش نشان نده وگرنه تو را با خودشان بيرون نمي برند، با يد اون ها را بالا ببري و باعث بشي كه احساس كنند، از تو باهوش ترند.»
ما زن ها شرطي شده ا يم و باید  كاري كنیم كه همسرمان احساس كند از ما باهوش تر و بهتر است، تا بدین وسيله ازعشق او نسبت به خودمان مطمئن بشویم .
ما بااین باور قدم به زندگي مشترك مي گذا یم كه اگر در كنار مردي بسي باهوش و قوي باشيم، او ديگر تمايلي به رابطه با ما نخواهد داشت. بنابرا این سخت تلاش مي نماييم كاريكنیم كه او باهوش تر و بهتر به نظر بیایدو ما خود را پايين تر از آن چه كه هستیم  نشان مي دهیم .
– ما توانايي ها و استعدادهايمان را پنهان مي نماييم؛ زيرا نگرانیم  مبادا در نظر ديگران خيلي مغرور جلوه كنيم .

شش اشتباه بزرگ  زنان  -5 زنان از موضع ضعف برخورد مي كنند.

چگونه عزت نفس خود را زیر پا میگذارید

– اجازه مي دهید مردها با شما طوري رفتار كنند كه معمولاً دوست نداريد، عینا همین رفتار را با دختراتان داشته باشند.
– براي حفظ عزت نفس خود مقابل مردها نمي ا يستيد، حتي موقعي كه مي دانید بايست این كار را بكنيد .
– در ترس دائم از انتقاد و عدم تأييد از سوي همسرتان زندگی ميكنید.
– به عشق و محبتي كمتر از آن چه كه مي دانید استحقاقش را داريد، راضي مي شوید
هرگاه از موضع ضعف با نامزد یا همسرتان برخورد مي كنيد، به او اجازه مي دهيد، تا رفتاري محترمانه با شما نداشته باشد و در ا ین حالت است كه احترام شخصي و عشق به خودتانرا نيز از دست میدهید .
این موضوع چرخه اي معيوب را سبب مي شود و معمولاً چنین به كار مي افتد كه: به مرد اجازه مي دهيد، با شما بدرفتاري . كند شاید با اسم ها و لقب هاي نامناسب صدايتان زند
هنگامي كه ناراحت هستيد، توجه چنداني به شما نمي كند و سعي در خوشحال كردنتان ندارد. هرگاه مي خواهید راجع به رابطه ي خود حرف بزنيد، مانند یک كودك عصباني برخورد مي كند و به طر يقي براي احساسات شما اهمیت قائل نيست و شما از خودتان دفاع نمي كنید . این باعث مي شود، عصباني و افسرده شده و خود را دوستنداشته باشید . هرگاه احساس خوبي نسبت به خودتان نداريد، اعتماد به نفستان كاهش پيدا كرده و وقتي اعتمادبه نفستان پایین باشد، بار ديگر كه مرد ديگري با شما بدرفتار مي کند
جرأت و شهامت كمتري دارید و نمي توانيد از خودتان دفاع كنيد و این چرخه ي معيوب همینطور  مرتب تكرار مي شود.
تنها یک راه وجود دارد و آن اين است كه  از  چرخه ي معيوب خارج شويد، برخيزيد و عزت نفس خود را حفظ كنید و اجازه ندهید با شما با عشق و احترام كمتر از آن چه كه استحقاقش را داريد، . رفتار شود

بخوانید : بزرگترین اشتباه زنان عاشق

شش اشتباه بزرگ  زنان , روانشناسی ازدواج , آنچه زنان در مورد مردان باید بدانند  , باربارا دی آنجلیس, مادري كردن , تفاوت مردان و زنان

 شش اشتباه بزرگ  زنان -6 زنان هنگامي كه نيازهايشان را از مردها مطالبه مي كنند، به مانند دختر بچه ها رفتار مي نمايند.

  با مرد  زندگی تان با صداي توأم با گريه صحبت كنید و مانند دختر بچه ها حرف بزنيد، به جا اينکه  صدايي قوي و زنانه داشته باشید.ما زن ها بخصوص مواقع اي ااین  صداي كودكانه استفاده مي كنیم  كه:
الف- از گفتن آن چه كه در ذهن داريم، بترسیم .
ب- از عكس العمل آن مرد وحشت زده باشیم .
ج- احتمال بدهیم با ما موافقت نمي كنند.
اگر مانند دختر بچه ها با مردتان حرف بزنيد، در واقع به او مي گوييد:  من فقط یک دختر بچه ي كوچك هستم، به من صدمه اي نزن با من بدرفتاري نكن  باشه؟
بخشی  از این بازي اداي دختر بچه ها را در آوردن، به ا ین دلیل است   كه میخواهید اوضاع و احوالتان چنان آشفته شود، تا شايد مردي از راه برسد و شما را نجات بدهد. شايد به این دلیل این كار را انجام میدهید  كه در كودكي هرگز پدرتان به كمكتان نمي آمد شا ید این كار را انجام میدهید  تا مرد زندگيتان را امتحان كرده و بفهميد، مي توانید  به او اعتماد كنید
.مشكل اي در رابطه با این رفتار وجود دارد و آن این  است كه شما معتاد به بحران مي شوید در واقع از این  كار به عنوان روشي براي جلب توجه همسرتان استفاده مي كن این روش کاملا بچه گانه است
به خاطر داشته باشید اولین  قدم در راه تغيير خودتان آگاهي است

بخوانید : دلایل بی وفایی مردان

منبع: آنچه زنان در مورد مردان باید بدانند شش اشتباه بزرگ  زنان

باربارا دی آنجلیس

از این نویسنده بخوانید :

هفت سرمایه کوچک عشق

رازهایی درباره زنان

کیک عشق

بیست تحریک کننده جنسی زنان