نمایشگر دسته ای مطالب نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

روش مطالعه

روش مطالعه


روش مطالعه

آمادگی برای مطالعه

استفاده از تواناییها

اصول اساسی مطالعه

ایام عید

برنامهریزی برای پیشرفت

برنامه ی کاری کلی

تمرکز حواس و افکار مزاحم1

تمرکز حواس و افکار مزاحم2

دلایل عدم پیشرفت

روشهای کنترل اضطراب

روند ادامه برنامه

عوامل کاهندهی روحیه

فرصتی برای ارزیابی و بازنگری

فنون تستزنی

مديريت زمان

نقش باورهاوتفکرمنطقی

والدین و کنکور

هدف یابی