نمایشگر دسته ای مطالب نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

راهنماي تدوين طرح پژوهشي وگزارش پژوهشي:

راهنماي تدوين طرح پژوهشي وگزارش پژوهشي:


راهنماي تدوين طرح پژوهشي وگزارش پژوهشي:

راهنماي تدوين طرح پژوهشي وگزارش پژوهشي:

 

 محترم كه در شرف دانش‌آموختگي قرار گرفته‌اند و با گذراندن درس پايان نامه خواهند توانست دوره تحصيلي ليسانس خود را كامل نمايند، براي گذراندن اين درس چهار واحدي لازم است به موارد ذيل توجه نمايند.

به‌طور كلي براي انجام هر پژوهشي لازم است پنج مرحله زير رعايت گردد:

·                    انتخاب موضوع

·                    نوشتن طرح پژوهشي

·                    اجراي طرح پژوهشي

·                    تهيه گزارش پژوهشي

·                    تهيه مقاله پژوهشي

لازم است دانشجو و يا هر پژوهشگر ديگري، در هر يك از مراحل فوق با استاد راهنمايش ارتباط برقرار نمايد و تاييديه استادش را داشته باشد.

انتخاب موضوع

ويژگي‌هاي موضوع پژوهش:

1-                 بايد روان‌شناختي باشد.

2-                 كلي نباشد.

3-                 مختصر و مفيد باشد.

4-                 عنوان بايد ساده و روشن باشد و از كلمات تكراري و بي‌فايده پرهيز گردد.

5-                 بتوان آن را در طول يك ترم تحصيلي انجام داد.

6-                 هزينه اجراي آن براي دانشجو سنگين نباشد.

7-                 موضوع مشكلات فرهنگي ايجاد نكند.

8-        براي هر پژوهش علمي، طرح پژوهشي لازم است كه شبيه به برنامه يك سفر است و  بايد قبل از سفر تنظيم شود. بنابر اين در جمله‌بندي طرح پژوهشي بايد از افعال آينده استفاده شود، چون طرحي است كه قرار است در آينده آن را اجرا كرد و هنوز اجرا نشده است.

9-        انتخاب موضوع پايان‌نامه بر عهده دانشجو مي‌باشد، كه بايد براساس مطالعات مختلف دانشجو در حيطه روان‌شناسي انتخاب گردد، در نهايت موضوع پايان‌نامه شما بايد به تاييد استاد راهنماي شما برسد تا دانشجويان بعدا براي آن طرح پژوهشي تهيه نمايند.

 

 

نوشتن طرح پژوهشي

بعد از انتخاب و تاييد موضوع پژوهش، تهيه طرح مناسب براي آن لازم و ضروري مي باشد. دانشجويان بايد توجه داشته باشند كه تا زمان تاييد طرح پژوهشي اجازه اجراي طرح پژوهشي و گرد‌آوري اطلاعات را ندارند. چون قسمتي از نمره پايان ترم به طرح پژوهشي شما تعلق مي‌گيرد و درصورتي كه شما طرح خود را جهت رفع اشكال و نمره دهي ارايه ننماييد بخشي از نمره شما در اين درس را از دست مي‌دهيد. براي نوشتن طرح پژوهشي نيازمند چهارچوب استاندارد هستيم كه در زير مي‌آيد. چهارچوب طرح پژوهشي به شرح ذيل مي‌باشد:

1- عنوان پژوهش

موضوع بايد، يك موضوع پژوهشي بوده و اقدام به مطالعه روابط بين دو يا چند متغيير نمايد.

2- بيان مسئله

در اين بخش شما بايد به توضيح و بيان مسئله پژوهشي خود اقدام نماييد. كه نياز است با ارايه مطالعات مختلف دانشمندان در اين زمينه اين مسئله مستدل گردد، و بايد حاوي خلاصه‌اي از يافته‌هاي پژوهشگران باشد. در نهايت به ترتيبي بايد مطرح شود كه خواننده را به مسئله پژوهشي كه در ذهن پژوهشگر وجود دارد هدايت كند.

3- اهميت و ضرورت پژوهش

در اين بخش شما بايد نشان دهيد كه موضوع شما يك مسئله مهم و با اهميت مي‌باشد و با ارايه دلايل گوناگون بايد اهميت اين مسئله را دقيقاً مشخص نماييد.

4- مفاهيم نظري و پيشينه پژوهشي

اين بخش شامل دو قسمت پيشينه پژوهشي و نظريات مربوطه است. پيشينه پژوهشي شامل تحقيقات مختلفي است كه در اين زمينه در گذشته صورت گرفته است. نظريات نيز شامل مجموعه نظريه‌هاي است كه در ارتباط با موضوع شما به وسيله دانشمندان روان‌شناسي ارايه شده است.

5- اهداف پژوهشي

در اين قسمت اهداف خود را به صورت كلي و جزئي به صورت جملات كنشي بايد بيان نماييد.

6- سوالات و فرضيه‌هاي پژوهشي

سوال پژوهشي يك جمله سوالي است كه به علامت سوالي مشخص مي‌گردد. ممكن است شما سوال پژوهشي نداشته باشيد و يا برعكس. در كل بايد سوالات و يا فرضيه‌هايي را براي مسئله خود بيان نماييد.  فرضيه پژوهشي يك جمله مثبت خبري است كه به طور موقت از سوي پژوهشگر براي پاسخ به سوال پژوهشي پذيرفته مي‌شود. فرضيه‌هاي شما بايد به وسيله نظريه‌هاي مختلف اريه شده در بخش مفاهيم نظري حمايت گردد. اين نظريات بايد در بخش مفاهيم نظري و پيشينه پژوهشي آورده شود.

7- مشخص كردن متغيرها و تعريف مفهومي و عملياتي آن‌ها

متغيرها معمولاً به دسته‌هاي مستقل، وابسته، كنترل و تعديل كننده و ... تقسيم مي‌شوند. در هر فرضيه و سوال ارايه شده بايد متغيرها دقيقاً مشخص گرديده و نوع آن نيز نوشته شود. متغير، اول تعريف مفهومي مي‌شود. اين تعريف با استفاده از تعاريف دانشمندان ارايه مي‌گردد. معمولاً اگر متغيري را اگر نتوان به صورت عملياتي تعريف كرد قابل اجرا نمي‌باشد. تعريف عملياتي يعني تعريف قابل اندازه و قابل مشاهده  متغير.

8- ابزارهاي گرد آوري اطلاعات و ويژگي‌هاي روان‌سنجي آن‌ها

ابزارهاي گردآوري اطلاعات بايد دقيقاً مرتبط با متغيرهاي مورد اندازه گيري باشد و اعتبار و روايي آن‌ها بر اساس مطالعات قبلي ارايه شده و منابع مربوطه نيز مشخص شود.

9- جامعه، نمونه، روش‌هاي نمونه‌گيري و حجم نمونه

جامعه پژوهش شما شامل چه كساني است، بايد دقيقا تعريف نموده و مشخص نماييد. براي انتخاب نمونه از چه روش‌هايي استفاده خواهيد نمود، كه بايد مشخص شود. از جامعه تعريف شده چند نفر و چرا اين مقدار انتخاب خواهد شد.

10- روش تحقيق

نوع روش خود را با توجه به روش‌هاي مورد مطالعه در درس روش تحقيق مشخص نماييد. روش تحقيق شما را شيوه اجرا، مسئله پژوهشي و روش‌هاي گرد آوري اطلاعات مشخص مي‌نماييد. مشخص كنيد كه از كدام روش توصيفي، زمينه يابي، همبستگي و ...  استفاده خواهيد كرد.

11- شيوه اجراي پژوهش

در اين بخش بايد شما نحوه اجرا، گردآوري اطلاعات و مراحل اجراي تحقيق خود را توضيح دهيد.

12- شيوه تحليل داده‌ها

در تحليل داده‌ها شما بايد مشخص كنيد كه از كدام روش‌هاي آماري ارايه شده در آمار توصيفي و استنباطي استفاده خواهيد نمود. نوشتن نام روش‌ها كفايت مي‌نمايد و نيازي به ارايه فرمول‌هاي آماري نمي‌باشد. روش‌هاي آماري شما را مقياس‌هاي اندازه‌گيري (اسمي، رتبه‌اي، فاصله‌اي و نسبتي) متغيرها مشخص مي‌نمايد و براي راحت‌تر شدن مقياس‌هاي متغيرها را نيز مشخص نماييد.

13- منابع

فهرست منابع شما بايد بر اساس روش انجمن روان‌شناسي امريكا (APA) باشد. براي نوشتن صحيح منابع مي توانيد به مقالات درج شده در يك مجله علمي پژوهشي، مثل فصل نامه پژوهش‌هاي روان‌شناختي، مراجعه فرماييد.

14- پيوست‌ها

در اين قسمت در صورتي كه براي اندازه گيري از پرسشنامه‌ها و .. استفاده خواهيد نمود بايد نمونه آن را ارايه نماييد.

بعد از تهيه دقيق طرح، رفع اشكال و تاييد آن شما بايد سه فصل اول خود را تدوين نماييد. قبل از تدوين سه فصل اول نبايد اقدام به اجراي طرح مذكور نماييد.

 

نحوه اجراي طرح پژوهشي

اجراي پژوهش در جهت تاييد يا رد فرضيه پژوهش صورت نمي‌گيرد بلكه در جهت آزمون فرضيه يا فرضيه‌ها صورت مي‌گيرد. در اين مرحله پرسش‌نامه‌ها يا آزمايشات لازم جهت گردآوري داده‌ها صورت مي‌پذيرند و پژوهش‌ها داده‌هاي خام لازم را به دست مي‌آورند.

 

چهارچوب لازم براي گزارش پژوهشي

عنوان

تقدير و تشكر

صفحه تقديم

چكيده

فهرست مطالب

فهرست جداول

فهرست نمودارها

 

فصل اول: طرح مساله

مقدمه

بيان مسئله

اهميت و ضرورت

اهداف

سوالات و فرضيه‌ها

تعريف مفهومي و عملياتي متغيرها

 

فصل دوم: پیشینه

چهار چوب خاصي براي اين فصل وجود ندارد تنها بايد شما در اين فصل به طور منطقي از نظريه‌ها و و مطلعات انجام شده به صورت كامل مطالبي را ارايه نماييد. مطالب فصل دوم معمولا از مطالب كلي مربوط به موضوع پژوهش شروع شده و در نهايت به متغييرها و موضوع اصلي پژوهش مربوط مي شود.

 

فصل سوم: روش شناسی

مقدمه

روش تحقيق

جامعه، نمونه، و روش نمونه گيري

حجم نمونه

روش اجراي پژوهش

روش‌هاي آمار توصيفي و استنباطي

 

فصل چهارم: نتایج

فصل چهارم را مي‌توانيد در دو بخش آماده نماييد، بخش اول شامل توصيف داده‌ها و بخش دوم شامل آزمون‌هاي آماري است كه براي آزمون فرضيه‌ها به كار برده مي‌شود. معمولا جداول و نمودارها در فصل چهارم آورده مي‌شوند. بايد توجه داشت كه اين فصل بايد حاوي توضيحات كافي در مورد محتواي آماري فصل باشد.

 

فصل پنجم: خلاصه و بحث در نتایج

اين فصل مهمترين فصلي است كه شما بايد آن را تهيه نماييد. در اين فصل نتايج به دست آمده در فصل چهارم با توجه به آزمون‌هاي ارايه شده، بدون توجه به داده‌ها ارايه مي‌گردد و علاوه بر اين كدام  نظريه‌ها و پژوهش‌ها از كارهاي پژوهشي شما حمايت مي‌نماييد و در راستاي نتايج به دست آمده به وسيله شما مي‌باشد و يا بر عكس مغاير با نتايج شما است، بايد بيان شده و مقايسه گردند.

محدوديت‌ها

پيشنهادها

منابع

پيوست‌ها

 

شيوه تهيه مقاله پژوهشي

يك مقاله پژوهشي نتيجه يك كار پژوهشي خوب و مناسب مي‌باشد. دانشجو بايد با چهارچوب تهيه مقاله پژوهشي آشنا گردد و براي اين منظور از شما خواشته مي‌شود كه بعد از تهيه گزارش كامل يك مقاله پژوهشي براي كار علمي خود تهيه نماييد. براي تهيه مقاله خود چهار چوب زير را مي‌توانيد راعايت نمايد.

عنوان

نام پژوهشگر و عنوان ‌آن به صورت زير نويس

چكيده: شامل تمام مراحل پژوهشي بين 150 تا 200 كلمه

كليد واژه‌ها: شامل حداكثر 5 كلمه اصلي پژوهش

مقدمه: شامل مفاهيم نظري و پيشينه پژوهشي

روش: شامل طرح و ابزارهاي پژوهشي و ويژگي‌هاي روان‌سنجي ابزارها، جامعه، نمونه، روش نمونه‌گيري و شيوه اجرا است.

يافته‌ها: شامل اطلاعات توصيفي، استنباطي به صورت دقيق و نتايج آزمون‌هاي آماري است. در اين بخش نيازي به فرمول‌ها و محاسبات فرعي نمي‌باشد آوردن جدول‌هاي آماري و شاخص‌ها آماري كفايت مي‌نمايد.

بحث و نتيجه گيري: اين بخش از مهمترين قسمت مقاله شما است. در اين قسمت نتايج به دست آمده در قسمت يافه‌ها با توجه به آزمون‌هاي ارايه شده، بدون توجه به داده‌ها ارايه مي‌گردد و علاوه بر اين كدام  نظريه‌ها و پژوهش‌ها از كارهاي پژوهشي شما حمايت مي‌نماييد و در راستاي نتايج به دست آمده به وسيله شما مي‌باشد و يا بر عكس مغاير با نتايج شما است، بايد بيان شده و مقايسه گردند.

منابع: فهرست منابع شما بايد بر اساس روش انجمن روان‌شناسي امريكا (APA) باشد. براي نوشتن صحيح منابع مي توانيد به مقالات درج شده در يك مجله علمي پژوهشي مثل فصل نامه پژوهش‌هاي روان‌شناختي مراجعه فرماييد. در مقاله شما منابعي مي‌آيند كه از آن‌ها در نقل و قول‌ها در خود مقاله استفاده شده است، نه در گزارش پژوهشي.

 

تذكرات:

1-      قبل از تايپ و صحافي، و بعد از تهيه پنج فصل به طور كامل، دست نوشته‌هاي خود را جهت رفع اشكال نهايي (به ويژه فصل‌هاي چهار و پنج) بايد ارايه نماييد.

2-                ارايه پايان‌نامه تايپ شده در يك سي دي به همراه مقاله تايپ شده آن با يك سري پرينت الزامي مي‌باشد.

3-       دادن نمره براي اين درس به صورت انفرادي امكان پذير نمي‌باشد. نمرات شما حداكثر در دو گره ارايه خواهد شد. گره اول بعد از اتمام ترم و پايان يافتن امتحانات، گروه دوم دو ماه بعد از گروه اول. دانشجوياني كه در اين مدت نتوانند كار عملي خود را ارايه نمايند با هماهنگي آموزش و امتحانات و در صورت موافقت آن‌ها، نمرات اين گروه به همراه نمرات دانشجويان ترم بعد ارايه خواهد شد.

4-       مدرس شما مسئول ثبت نمرات، تاخير در دريافت گواهي قبولي، معدل، و ديگر مشكلات شما نمي‌باشد. تا زماني كه كار عملي خود را به شرحي كه آمد و در زمان مورد نظر ارايه ننماييد براي شما نمره تعلق نخواهد گرفت.

5-      يكي از مهمترين مطالبي كه بايد توجه نماييد، رعايت امانت داري در نقل وقول‌ها و شيوه منبع نويسي است، در صورتي كه به اين مورد توجهي نشود قسمي از نمره شما از دست خواهد رفت.

 

                                                                                                                       

               موفق باشيد          

سيدحسين رضوی