نمایشگر دسته ای مطالب نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

تعريف مددكاري اجتماعي در مراكز بهداشتي و درماني

تعريف مددكاري اجتماعي در مراكز بهداشتي و درماني

مددكار اجتماعي نه تنها در ايران ، بلكه در جهان نيز به عنوان يك رشته علمي - كاربردي و يك حرفه انساني - اجتماعي جديد مطرح است و در سال پاياني قرن 1999 يكصدمين سال تاسيس خود را در پيش رو دارد ولي عليرغم جواني خود توسعه چشمگيري داشته است بگونه اي كه در اغلب كشورهاي پيشرفته جهان به صورت يك رشته شناخته شده دانشگاهي و در نهايت يك حرفه آشنا و مورد نياز در بخش هاي مختلف جامعه ، مسئوليت متنوع و گسترده اي را به عهده دارد . خدمات اجتماعي و حمايت از محرومان و نيازمندان داراي پيشينه اي به اندازه تشكيل نخستين اجتماعات بشري است . انگيزه خدمت به همنوعان را مي بايست در فطرتمان جستجو كرد و برهمين اساس پرورش فطرت انسان به عنوان يكي از رسالتهاي پيامبران الهي بوده است و خود آنها پرچم داران مددكاري بوده اند و پيروان خود را به اين امر ترغيب مي كرده اند . اسناد تاريخي نشان مي دهد كه نه تنها اديان الهي و حتي برخي از آيينهاي غير الهي نيز توجه ويژه اي به اين امر داشته اند .

اعلام دقيق ترين و در عين حال جامع ترين توجهات خود را در قالب دستورات صريح يا سفارشهاي ويژه به اين امر معطوف داشته و آيات و روايات غني و كاملي در اين باره مي توان يافت .

مددكاري اجتماعي يك خدمت حرفه اي است كه بر دانش و مهارتهاي خاص براي كمك به افراد و گروهها يا جامعه قرار گرفته است تا بتوانند استقلال شخصي و اجتماعي و رضايت خاطر فردي و اجتماعي بدست آورند .

 

مددكاري در اسلام :

هدف مددكاري اين است كه بين بهزيستي افراد و رفاه اجتماعي سازگاري و وفاق ايجاد كند . براي حصول به اين هدف مددكاري اجتماعي از فشار آوردن به مردم و تحميل اين نظر كه تهي دستي ، محروميت و ذلت را به عنوان سرشت محترم خود بپذيرند و خود را با شرايط آزار دهنده و غير عادلانه سازش دهند ، احتراز مي كند.  

مددكار اجتماعي سعي دارد تا توان بالقوه موجود در اجتماع را با مشاركت افراد و اقشار جامعه و در حد امكان به فعليت در آورد و بدين وسيله امنيت اجتماعي و اقتصادي توام با اتكاء به نفس بودن را براي نيازمندان فراهم آورد .

مددكار اجتماعي با بهره گيري از توان علمي - حرفه اي خويش سعي دارد تا انسانها نسبت به موقعيت و شرايط خود بينش روشني پيدا كنند . ابتدا آن را به عنوان يك واقعيت بپذيرند و سپس براي تغيير آن تلاش كنند . در واقع مددكار اجتماعي به افراد ، گروهها و جوامع كمك مي كند تا بهترين راه را براي پيشرفت رضايت بخش خويش بدست آورند ، بامحيط سازگار و هم آهنگ شوند ، و از زندگي خويش لذت ببرند ، بدون آنكه بالاجبار تسليم محيط پيرامون خود بشوند .