نمایشگر دسته ای مطالب نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

بازدید از فضای عمومی مرکز مشاوره امام حسین(ع) یزد

کارگروه های پایش آسیب های اجتماعی و مباحث مربوط به کنکور سراسری در پایان نشست های خود ...

 

کارگروه های پایش آسیب های اجتماعی و مباحث مربوط به کنکور سراسری در پایان نشست های خود از محوطه مرکز مشاوره و طرح و ابتکارات این مرکز بازدید به عمل آوردند.