نمایشگر دسته ای مطالب نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

انسان ها به مهربانی تو محتاجند

انسان ها به مهربانی تو محتاجند 

عکس های جالب که شما را به فکر فرو می برد

 

تو مهربان باش
بگذار بگويند ساده است
فراموشکار است
زود مي بخشد

سالهاست ديگر کسي در اين سرزمين ساده نيست…
از همان وقتي که ديوار کاهگلي رفت و آجر و سنگ آمد
از همان وقتي که ايوان شد بالکن
خانه شد لانه
و کم کم
انسان شد صرفاً موجودي براي رفع نياز هاي خود…

اما تو تغيير نکن!
تو باش و نشان بده آدميت هنوز نفس مي کشد
هنوز مي شــــود روی کســـي حســـاب باز کرد؛ آن هم از نوع مــادام العــمر…
هنوز هســتند کســـاني که مي شــود به سرشـــان قســـم راسـت خورد…
هنوز هست کسي که دل بهانه ي خوب بودنش را بگيرد هر از چند گاهي…

اين کره خاکي به بودنت نياز دارد

 

انسان ها به مهربانی تو محتاجند
لااقل تو تغييرنکن….