نمایشگر دسته ای مطالب نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

اهميت مشورت

اهميت مشورت


اهميت مشورت

اهميت مشورت

 

جايگاه مشاوره درآئين قشنگ اسلام به خوبي برجسته شده است ويكي ازشعارهاي مهم زندگي كه بايستي تبديل به شعورشود شعارمشورت قبل ازتصميم است ،ژاپني ها هم براي اين مقوله فوق العاده ارزش قائل هستند،پدرصنعت ژاپن يكي ازرموزموفقيت ژاپني ها را استفاده ازخردهمگاني مي داندودرتصمصم سازيهاآن رامقدس مي شمارند. برخي ازافراد واقعا مشورت قبل ازتصميم را به خوبي رعايت مي كنندونتايج خوب آن راهم مي بينند.

افلاطون مي گويد:

اگرقبل ازانجام هركاري باانگشت به پيشاني خودبزني ،مجبورنخواهي شدبعدازانجام كاربامشت برفرق خودبكوبي.

پيامبربزرگواراسلام(ص) مي فرمايد :"اذهممت بامرفتدبرعاقبته"

هنگامي كه تصميم به انجام كاري داري به عاقبت آن فكركن.

مولوي هم چه زيبابيان كرده است:

ازپس هرگريه آخرخنده ايست              مردآخربين مبارك بنده ايست

نكات اين نوشتار:

مشورت قبل ازتصميم-پرهيزازعجله درتصميم-عاقبت انديشي-احترام به نظرصاحبنظران وكارشناسان درهرتصميم-اهميت  نتيجه مشورت درتصميم-

جامعه وخانواده هاي ما ضرورت دارد به اهميت مشورت بيشترواقف گردند ومراجعه به مشاوروروانشناس رابيشتربپذيرند وآن راباورداشته باشند.

مشورت كنيدتا بهترتصميم بگيريد وبهترتصميم بگيريد تا اززندگي لذت

 بيشتري ببريد.